Niezalogowany
zmień rozmiar:


REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
(DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKÓW
i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIAZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020.


Dla kandydatów będących absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia, będą miały zastosowanie przepisy zawarte w rozdziale 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).


Kandydaci do wszystkich szkół ponadpodstawowych  prowadzonych przez Miasto Olsztyn mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich oddziałów klasy I, o przyjęcie do których się ubiegają.O zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do danego oddziału wskazanego we wniosku rekrutacyjnym decyduje liczba punktów jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a nie kolejność wskazania określonego oddziału na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy gdy dany oddział został wskazany jako drugi lub kolejny, a drugi kandydat ten sam oddział wybrał jako pierwszy na liście wyborów.

W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taka samą liczbę punktów uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo, tj. problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, wychowywanie kandydata w rodzinie niepełnej i objęcie kandydata pieczą zastępczą.


UWAGA !

Złożenie wniosku o przyjęcie do:


         szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,

         oddziału dwujęzycznego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,

  • oddziału PRE IB - matura międzynarodowa

jest możliwe w krótszym terminie niż do innych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.


Do w/w oddziałów wnioski można składać od 6 maja do 22 maja do godz 15:00.
UWAGA !

Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole,
nie bierze udziału w rekrutacji.


Rekrutacja ID: 145; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 785;