Niezalogowany
zmień rozmiar:

III Liceum Ogólnokształcące

Adres: Sybiraków 3
10-256 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Danuta Gomolińska
Strona WWW: www.lo3.olsztyn.pl
E-mail: lo3@lo3.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

III LO to szkoła ze stabilną, doświadczoną kadrą. Wszyscy nauczyciele przedmiotów maturalnych posiadają uprawnienia  egzaminatorów maturalnych. Ponad 70% pedagogów uzyskało najwyższy status - nauczyciela dyplomowanego. Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, uzyskując prawo do nauczania drugiego przedmiotu. Wysoki poziom kształcenia jest potwierdzony wynikami matur. Każdego roku na uczelnie wyższe dostaje się ponad 90% absolwentów.

Zajęcia prowadzone są w nowoczesny i atrakcyjny sposób: chemia odbywa się w pracowni chemicznej, uczniowie pracują w małych grupach, samodzielnie wykonują doświadczenia; na lekcjach biologii uczniowie również pracują w małych grupach, przeprowadza się ćwiczenia laboratoryjne z użyciem mikroskopów, stereoskopów; matematykę realizuje się w grupach z użyciem internetowej platformy; na lekcjach informatyki wykorzystuje się najnowocześniejsze komputery Macintosh, uczniowie uczą się programowania w różnych językach. III LO bierze udział w programie „Szkoła w pilotażu programowania”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wymianach międzynarodowych i w zajęciach z native speakerami z Francji i Niemiec.

III LO podejmuje inicjatywy o charakterze społecznym, angażuje się w akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących pomocy, organizuje zbiórki darów, żywności, koncerty charytatywne, (m.in. koncert na rzecz Stypendium im. Marcina Antonowicza). Wspiera też olsztyńskie schronisko dla zwierząt organizując akcję „Zbiórka dla Burka”.

Szkoła współpracuje z różnorodnymi ośrodkami nauki i kultury, m.in. z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Pamięci Narodowej, Wojskową Akademia Techniczną, Politechniką Gdańską, Centrum Polsko-Francuskim, Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, ze Stowarzyszeniem Borussia i  Biblioteką „Planeta 11”. Bierze udział w projekcie: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Przy szkole działa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO. Jest ono fundatorem Nagrody im. prof. Tadeusza Rostańskiego przeznaczonej dla uczniów osiągających najlepsze wyniki z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cechujących się głęboko humanistycznym podejściem do otaczającego świata. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, gromadzi fundusze i przeznacza je na wsparcie statutowej działalności Liceum.

Od wielu lat III LO współpracuje ze środowiskiem olsztyńskich Kombatantów i Związkiem Sybiraków. Od 2008 r. działa w naszej szkole Klub Wnuka Sybiraka, którego celem jest podtrzymywanie pamięci o losach Polaków deportowanych na Syberię. W 2009 r. Liceum uzyskało certyfikat Placówki Przyjaznej Kombatantom. W 2010 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała naszej szkole złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Od 2008 r. działa Szkolna Galeria Sztuki pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych prezentująca dorobek artystyczny uznanych olsztyńskich artystów. Mamy też „Kreatywną ścianę”, gdzie prezentowane są prace uczniów.

Uczniowie mają możliwość uczyć się informatyki w zakresie rozszerzonym. Od wielu lat szkoła aktywnie i z sukcesami uczestniczy w zawodach informatycznych: Można się u nas nauczyć programowania w języku java, c++, swift.

Szkoła w latach 2017 - 2018 zrealizowała z funduszy EFS Projekt „e-LO3”. Celem programu było podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK oraz kwalifikacji w zakresie programowania. Szkoła pozyskała fundusze w kwocie ponad 320 000 zł, dzięki którym rozbudowana została baza dydaktyczna (pracownia stacjonarna iMaców, mobilna z iPadami, tablice interaktywne, laptopy i sprzęt sieciowy, pracownia filmowania). Uczniowie i nauczyciele odbyli szkolenia z tworzenia ciekawych materiałów dydaktycznych, grafiki komputerowej, bezpieczeństwa w Internecie, dziennikarstwa internetowego, wideofilmowania, tworzenia stron internetowych oraz programowania na urządzenia mobilne. Dzięki realizacji programu współpracujemy z pracownikami Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskim oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ponadto popularyzujemy sporty wodne - organizujemy kajakowe spływy licealistów, Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta, w szkole można ukończyć kurs żeglarski i zdobyć patent żeglarza jachtowego.

Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga, doradcy zawodowego i psychologa, ponadto Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 3 w Olsztynie.

Jesteśmy pierwszą szkołą w województwie, która już w 2009 r. wprowadziła DZIENNIK ELEKTRONICZNY (elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS). System umożliwia bezpośredni kontakt rodziców z nauczycielami i wychowawcą. Jest skutecznym, szybkim sposobem przekazywania informacji zarówno o ocenach, jak i ważnych wydarzeniach. Ponadto umożliwia samym uczniom śledzenie na bieżąco swoich postępów w nauce, daje dostęp do terminarza prac klasowych, informacji o wydarzeniach w klasie i szkole.

Wszystkie pracownie III LO mają dostęp do Internetu, wyposażone są w rzutniki multimedialne lub tablice interaktywne.

Szkoła dysponuje:

-      dwiema pracowniami informatycznymi (PC i Macintosh),

-      pracowniami przedmiotowymi z biologii, chemii i fizyki z zapleczem laboratoryjnym,

-       pracowniami językowymi przystosowanymi do nauki w małych grupach, ponieważ nauka języków obcych odbywa się w seminaryjnych zespołach międzyklasowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów,

-        biblioteką,

-        dwiema salami gimnastycznymi, w tym jedną z galerią dla widzów,

-        salą do ćwiczeń siłowych.

 

JĘZYKI  OBCE W III LO

W III LO uczeń ma do wyboru 3 języki obce: j. angielski, j. niemiecki i j. francuski. Możliwa jest zarówno kontynuacja nauki tych języków, jak i jej rozpoczęcie. Języki obce wybiera się niezależnie od klasy (deklarację wypełnia się podczas rekrutacji do naszej szkoły).

4 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W III LO:

1. Nauka języków obcych odbywa się w grupach dostosowanych do poziomu znajomości języka. Języka angielskiego i niemieckiego można uczyć się w zakresie rozszerzonym, ze zwiększonym wymiarem godzin.

2. Nauka języków obcych w III LO to także spotkania z ciekawymi ludźmi i współpraca z inspirującymi partnerami naukowymi ( z uczniami pracują wolontariusze z Niemiec, Francji). W szkole odbywają się międzynarodowe wymiany uczniów z Oken Gymnasium w Offenburgu RFN, zajęcia z wykładowcami Katedry Filologii Germańskiej UWM. Uczniowie na lekcjach z rozszerzonego języka mogą uczestniczyć w zajęciach kulturowych.

3. Nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym umożliwia przystąpienie do egzaminu DSD II (Deutsches Sprachdiplom) i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu zaawansowanej znajomości języka niemieckiego (dla uczniów III LO – bezpłatnie). Certyfikat daje możliwość podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych bez dodatkowych egzaminów. Na wielu polskich uczelniach certyfikat DSD II punktowany jest wyżej niż matura na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego w procesie rekrutacji. Ponadto certyfikat pozwala studiować na dowolnej uczelni w Niemczech. W Polsce, gdzie inwestują firmy niemieckie, jest poważnym atutem przy zatrudnieniu i ułatwia awans zawodowy.

4. Stopień opanowania języka obcego można zweryfikować podczas organizowanych przez szkołę :

- wycieczek edukacyjnych (w maju 2016 odbyła się wycieczka do północnych regionów Francji: Bretanii i Normandii, w marcu 2017 roku do Paryża, w 2017 i 2018 do Włoch (Florencja, Rzym, Asyż i Wenecja),

- wymiany uczniowskiej (wymiana z Oken Gymnasium w Offenburgu),

- projektów unijnych ( w latach 2014 - 2016 w ramach programu Erasmus plus realizowaliśmy polsko- francusko– rumuński projekt edukacyjny „Kamishibai. Innowacja w nauczaniu języka francuskiego”),

- podczas wizyt studentów z różnych stron świata, którzy przyjeżdżają do III LO w ramach Programu „AIESEC” jako wolontariusze.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA JEDNĄ ZMIANĘ.


MAMY ŚWIETNĄ LOKALIZACJĘ!

Z dworca PKP i PKS można dotrzeć do szkoły pieszo w ciągu ok. 15 minut, co sprawia, że uczęszcza tu liczna grupa uczniów dojeżdżających do Olsztyna. Ich potrzeby uwzględnia się przy planowaniu zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

W pobliżu przebiega wiele linii autobusowych MPK:

- w kierunku dworca PKP i PKS nr 107, 309, 109, 126, 131

- w kierunku centrum nr 107, 309, 136, 110,117

- w kierunku Dobrego Miasta –przystanek przy szkole dla autobusów PKS i busów

UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ:

w wolontariacie – współpraca z PCK, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej (Akcja „Mikołaj Dzieciom”, „Kurczaczek”), DKMS (Akcja „Zostań dawcą szpiku kostnego”), wsparcie dla Domu Dziecka w Olsztynie, dla Schroniska Zwierząt (Akcja „Zbiórka dla Burka”),

w zawodach udzielania pierwszej pomocy; mamy 2 Szkolne Drużyny Ratownicze i współpracujemy w zakresie szkoleń z Zakonem Joannitów,

w pracach Samorządu Uczniowskiego i wychodzą z wieloma inicjatywami wzbogacającymi życie w Trójce (Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Języków Obcych, Dzień Sportu, Dzień Kariery Zawodowej, wycieczki, pielgrzymki, rajdy),

w zajęciach SKS z różnych dyscyplin sportowych,

- piknikach naukowych połączonych z nocną obserwacją nieba,

w programach, pokazach, wykładach przygotowanych przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.
Oferta:

W każdej z klas zaplanowano 30 miejsc; w klasie sportowej 22 miejsca


1 A   (BIOLOGIA, CHEMIA)

Klasa 1A jest klasą biologiczno-chemiczną i ma na celu przygotowanie ucznia do podjęcia studiów medycznych, biologicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych oraz z zakresu innych kierunków biochemicznych. 

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

W klasie 1A uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zwiększonym wymiarze godzin zajęć laboratoryjnych z biologii i chemii. Chętni biorą udział w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Ekologicznej. III LO cyklicznie organizuje zawody podstawowe Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie wybitnie uzdolnieni, po rekomendacji Dyrektora Szkoły, mogą uczęszczać na zajęcia razem ze studentami na UWM, odbywa się to równolegle z nauką w liceum. Wybierając klasę 1A, uczniowie przygotowują się również do olimpiad i konkursów chemicznych: Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej, Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu, Konkursu Chemicznego ,, Wygraj indeks'' Politechniki Gdańskiej, Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej ,, O diamentowy Indeks'' Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Ogólnopolskiego Turnieju All - Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie  i innych  znajdujących się w ofercie wyższych uczelni.

Szkoła oferuje profesjonalne przygotowanie do matury z biologii oraz chemii. W tym celu przeprowadza się liczne testy diagnostyczne oraz atrakcyjne zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych (min. „lekcje na smartfonie”, praca domowa online). Uczniowie III LO mają w swoim dorobku liczne sukcesy uzyskując tytuły laureatów, finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych lub zdobywając indeksy na uczelnie wyższe. W szkole znajduje się dobrze wyposażona pracownia biologiczna i chemiczna.

Uczniowie tej klasy mają również w klasie drugiej możliwość wyboru dodatkowego rozszerzenia spośród: fizyka, matematyka, informatyka.


1B  (MATEMATYKA + OD KLASY DRUGIEJ DO WYBORU: FIZYKA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA)

Wybór klasy 1B umożliwia uczniom oprócz realizacji podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z matematyki rozwój ich indywidualnych zainteresowań. W klasie drugiej uczniowie wybierają obowiązkowo jedno rozszerzenie spośród następujących przedmiotów: fizyka, geografia, informatyka. Oprócz standardowego toku kształcenia na poziomie rozszerzonym w ramach każdego przedmiotu oferowane są projekty edukacyjne oraz zajęcia wykraczające poza podstawę programową.

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Uczniowie klasy 1B mogą wziąć udział w Konkursie Matematycznym Wojskowej Akademii Technicznej, bo jako jedyne liceum w Olsztynie jesteśmy szkołą patronacką WAT-u.  Tylko uczniowie szkół patronackich mogą brać udział w tym konkursie, a nagrodami są między innymi: roczne stypendium na pierwszym roku WAT-u lub bezpłatne zakwaterowanie przez pierwszy rok studiów.

W ramach zgłoszonej innowacji pedagogicznej uczniowie uczą się matematyki również po angielsku, gdyż na lekcji korzystają  z  amerykańskiej platformy internetowej. Mogą też przygotować się do matury pisząc własne artykuły matematyczne i publikując je w warmińsko-mazurskiej strefie matematycznej. Tym samym zdobywają umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, umożliwiającymi zapis tekstów naukowych, co  może być pomocne w czasie studiów.

Jeśli uczeń wybierze fizykę jako przedmiot rozszerzony,  będzie mógł skorzystać z oferty Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie – klasy dwa razy w roku szkolnym uczestniczą w pokazach filmów  popularnonaukowych i prezentacjach doświadczeń fizycznych przeprowadzonych przez pracowników Planetarium. Uczniowie mają również możliwość udziału w piknikach naukowych rozwijających umiejętność obserwacji nocnego nieba za pomocą dostępnych przyrządów optycznych. Młodzież uczestniczy w konkursach: EUREKA, Polsko - Ukraińskim Konkursie LWIĄTKO, Wojewódzkim Turnieju Fizycznym i Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym. 

Jeśli uczeń  wybierze informatykę jako przedmiot rozszerzony, będzie mógł od podstaw uczyć się programować aplikacje z wykorzystaniem języków java, c++ oraz najnowszych trendów języka Swift a na dodatkowych zajęciach programować gry w środowisku unity oraz grafiki komputerowej (photoshop, corel).

Uczniowie, którzy wybiorą rozszerzoną geografię będą mogli brać udział w wycieczkach zagranicznych (Litwa) jak i krajowych (np. rezerwat Źródła Łyny), rajdach turystycznych.1 C (JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA)

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Rozszerzenie z języka polskiego jest dla osób, które szukają uniwersalnych prawd o świecie i człowieku w literaturze, teatrze i filmie. Uczniowie klasy 1C  biorą aktywny udział w życiu kulturalnym Olsztyna. W poszukiwaniu inspiracji regularnie odwiedzają teatry i muzea w Warszawie i Trójmieście, biorą udział w konkursach recytatorskich i literackich, a latem wypoczywają na rejsach dla humanistów. Klasa współpracuje z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im. Stefana Jaracza, Galerią BWA.

Uczniowie od pierwszej klasy realizują biologię w zakresie rozszerzonym, a połowa lekcji to zajęcia laboratoryjne! Nauka odbywa się w dobrze wyposażonej pracowni biologicznej. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach organizowanych przez UWM. Odbywają się zajęcia terenowe i praktyczne w Arboretum w Kudypach i w Muzeum Przyrody.

Uczniowie tej klasy mają również w klasie drugiej możliwość wyboru kolejnego rozszerzenia spośród: chemia, WOS i geografia.

 

1 D ( JĘZYK POLSKI + OD KLASY DRUGIEJ DO WYBORU: HISTORIA, WOS, GEOGRAFIA)

Wybór klasy 1D umożliwia uczniom oprócz realizacji podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z języka polskiego rozwój ich indywidualnych zainteresowań . Oprócz standardowego toku kształcenia na poziomie rozszerzonym w ramach każdego przedmiotu oferowane są projekty edukacyjne oraz zajęcia wykraczające poza podstawę programową.

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Podobnie jak w klasie 1C, rozszerzenie z języka polskiego jest dla osób  ambitnych, ciekawych świata, o szerokich horyzontach i dla tych, którzy poszukują uniwersalnych prawd o świecie i człowieku. Klasa współpracuje z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im.  Stefana Jaracza, Galerią BWA, Wydziałem Prawa i Administracji UWM, IPN i Archiwum Państwowym w Olsztynie. Uczniowie  biorą udział w licznych Olimpiadach np.: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej. Dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie w szkole funkcjonuje Galeria Sztuki, gdzie prezentowane są oryginalne dzieła sztuki, a nie reprodukcje,  a do dyspozycji szkolnych twórczych umysłów pozostaje „Kreatywna ściana”.

Jeśli uczeń wybierze historię, będzie mógł uczestniczyć w żywych lekcjach historii z zakresu historii regionalnej, archiwistyki i archeologii, spotykać się z członkami Związku Sybiraków w ramach  działań  szkolnego  Klubu Wnuka Sybiraka oraz uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Ponadto na zajęciach często goszczą pracownicy różnych instytucji i cyklicznie wygłaszają wykłady m.in. z prawa. Nauczyciele historii przygotowują do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W trosce o dobre wyniki maturzystów w klasie trzeciej odbywa się cykliczny trening maturalny. 

Uczniowie realizując program z wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności zarówno w sposób tradycyjny jak i innowacyjny. Lekcje będą prowadzone z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, w formie wykładów, metodą problemową, z analizą tekstów oraz ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, pełnej życzliwości i tolerancji. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami IPN, AK Klubu Sybiraka, cyklicznych wykładach prowadzonych przez profesorów Wydziały Prawa UWM. Istnieje możliwość udziału w wycieczkach do Wilna, Sejmu RP, Rady Miasta, Sądu. Uczniowie będą mogli brać udział w Olimpiadach i Konkursach przedmiotowych: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawie. 

Uczniowie, którzy wybiorą rozszerzoną geografię będą mogli brać udział w wycieczkach zagranicznych (Litwa) jak i krajowych (np. rezerwat Źródła Łyny), rajdach turystycznych.

 

 1E – klasa sportowa: KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW, PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT

       (BIOLOGIA + OD KLASY DRUGIEJ DO WYBORU: JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA)

Terminy testów sprawnościowych

piłka nożna dziewcząt

I termin - 8 maja 2019,

II termin - 23 maja 2019,

godzina 11.00 sala gimnastyczna ul.Szewczenki 4

________________________________________

koszykówka chłopców

I termin - 18 maja 2019,

II termin - 23 maja 2019,

godzina 11.00 sala gimnastyczna ul.Szewczenki 4


Dzięki nauce w klasie sportowej, uczniowie z predyspozycjami sportowymi, którzy zainteresowani są profesjonalnym uprawianiem sportu mogą rozwijać swoje umiejętności, pasje i utrzymywać wysoką sprawność fizyczną. Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie pozytywnego wyniku z testu prób sprawnościowych.

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasie sportowej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo, w blokach 2x45 min - rano lub na koniec zajęć lekcyjnych w zależności od dyscypliny. Będą one odbywać się  na obiektach III LO, które dysponuje dwoma salami gimnastycznymi i siłownią, oraz na Orliku SP 9 i pływalniach olsztyńskich.

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Rozszerzenie z języka polskiego jest dla osób, które szukają uniwersalnych prawd o świecie i człowieku w literaturze, teatrze i filmie. Uczniowie biorą aktywny udział w życiu kulturalnym Olsztyna. W poszukiwaniu inspiracji regularnie odwiedzają teatry i muzea w Warszawie i Trójmieście, biorą udział w konkursach recytatorskich i literackich, a latem wypoczywają na rejsach dla humanistów. Klasa współpracuje z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im. Stefana Jaracza, Galerią BWA.

Uczniowie rozszerzający matematykę mogą wziąć udział w Konkursie Matematycznym Wojskowej Akademii Technicznej, bo jako jedyne liceum w Olsztynie jesteśmy szkołą patronacką WAT-u.  Tylko uczniowie szkół patronackich mogą brać udział w tym konkursie, a nagrodami są między innymi: roczne stypendium na pierwszym roku WAT-u lub bezpłatne zakwaterowanie przez pierwszy rok studiów.

W ramach zgłoszonej innowacji pedagogicznej uczniowie uczą się matematyki również po angielsku, gdyż na lekcji korzystają  z  amerykańskiej platformy internetowej. Mogą też przygotować się do matury pisząc własne artykuły matematyczne i publikując je w warmińsko-mazurskiej strefie matematycznej. Tym samym zdobywają umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, umożliwiającymi zapis tekstów naukowych, co  może być pomocne w czasie studiów.

Jeśli uczeń wybierze fizykę jako przedmiot rozszerzony,  będzie mógł skorzystać z oferty Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie – klasy dwa razy w roku szkolnym uczestniczą w pokazach filmów  popularnonaukowych i prezentacjach doświadczeń fizycznych przeprowadzonych przez pracowników Planetarium. Uczniowie mają również możliwość udziału w piknikach naukowych rozwijających umiejętność obserwacji nocnego nieba za pomocą dostępnych przyrządów optycznych. Młodzież uczestniczy w konkursach: EUREKA, Polsko - Ukraińskim Konkursie LWIĄTKO, Wojewódzkim Turnieju Fizycznym i Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym. 

Uczniowie, którzy wybiorą rozszerzoną geografię będą mogli brać udział w wycieczkach zagranicznych (Litwa) jak i krajowych (np. rezerwat Źródła Łyny), rajdach turystycznych.

Wybierając rozszerzenie z chemii, uczniowie przygotowują się do olimpiad i konkursów chemicznych: Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej, Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu, Konkursu Chemicznego ,, Wygraj indeks'' Politechniki Gdańskiej, Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej ,, O diamentowy Indeks'' Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Ogólnopolskiego Turnieju All - Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie  i innych  znajdujących się w ofercie wyższych uczelni.

 

Od klasy pierwszej uczeń każdej klasy może wybrać jako przedmiot rozszerzony JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK NIEMIECKI

 

Zajęcia dodatkowe :

koło informatyczne, koło teatralne, szkolne drużyny ratownicze (szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, udział w zawodach), wolontariat młodzieżowy, Klub Wnuka Sybiraka, zespół wokalno-instrumentalny.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 A (BIOLOGIA, CHEMIA) 1 A - Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : biologia i chemia. Dla chętnych do wyboru od klasy drugiej dodatkowe rozszerzenia: fizyka, matematyka, informatyka. Możliwość wyboru języka obcego w rozszerzonym wymiarze godzin. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym odbywają się całą klasą oraz w grupach ćwiczeniowych/grupach międzyoddziałowych. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zgodnie z osiągniętym poziomem kompetencji językowych ucznia (na podstawie zaświadczenia z OKE).

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka
30
1 B (MATEMATYKA + OD KLASY DRUGIEJ DO WYBORU: FIZYKA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA) Obowiązkowy przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym to matematyka. Drugie obowiązkowe rozszerzenie uczeń wybiera, od klasy drugiej, spośród następujących przedmiotów : fizyka, informatyka, geografia. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym odbywają się całą klasą oraz w grupach międzyoddziałowych. Możliwość wyboru języka obcego w rozszerzonym wymiarze godzin. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zgodnie z osiągniętym poziomem kompetencji językowych ucznia (na podstawie zaświadczenia z OKE).

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Fizyka, Geografia, Informatyka, Wiedza o społeczeństwie
30
1 C (JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA) Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : język polski i biologia. Dla chętnych do wyboru od klasy drugiej dodatkowe rozszerzenia: chemia, WOS lub geografia. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym odbywają się całą klasą oraz w grupach międzyoddziałowych. Możliwość wyboru języka obcego w rozszerzonym wymiarze godzin Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zgodnie z osiągniętym poziomem kompetencji językowych ucznia (na podstawie zaświadczenia z OKE).

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
30
1 D (JĘZYK POLSKI + OD KLASY DRUGIEJ DO WYBORU: HISTORIA, WOS, GEOGRAFIA) Przedmiotem nauczanym w zakresie rozszerzonym jest język polski. Dla chętnych do wyboru od klasy drugiej dodatkowe rozszerzenia: historia, WOS, geografia. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym odbywają się całą klasą oraz w grupach międzyoddziałowych. Możliwość wyboru języka obcego w rozszerzonym wymiarze godzin. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zgodnie z osiągniętym poziomem kompetencji językowych ucznia (na podstawie zaświadczenia z OKE).

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
30
1 E (BIOLOGIA) KLASA SPORTOWA: PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW, PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT Obowiązkowy przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym to biologia. Drugie obowiązkowe rozszerzenie uczeń wybiera, od klasy drugiej, spośród następujących przedmiotów : język polski, geografia, matematyka, fizyka, chemia. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym odbywają się całą klasą oraz w grupach międzyoddziałowych. Możliwość wyboru języka obcego w rozszerzonym wymiarze godzin. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zgodnie z osiągniętym poziomem kompetencji językowych ucznia (na podstawie zaświadczenia z OKE).
Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie pozytywnego wyniku z testu prób sprawnościowych.

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasie sportowej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo, w blokach 2x45 min - rano lub na koniec zajęć lekcyjnych w zależności od dyscypliny. Będą one odbywać się na obiektach III LO, które dysponuje dwoma salami gimnastycznymi i siłownią, oraz na Orliku SP 9 i pływalniach olsztyńskich.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia
22

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 145; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 794;